Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Beto. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này làm rõ cách thức Beto thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của người dùng thông qua website.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích thu thập thông tin

Mọi thông tin mà Beto thu thập trên website hoặc thông qua bất kỳ kênh nào khác đểu chỉ phục vụ các mục đích sau: 

– Cung cấp thông tin liên quan đến khóa học 

– Gửi thông tin khóa học mới, sự kiện sắp diễn ra hoặc thông tin tuyển dụng 

Theo đó, khi bạn đăng ký tại website của Beto, thông tin cá nhân sẽ được thu thập bao gồm Email. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Beto cam kết không bán, chia sẻ, trao đổi với bên thứ ba khác hay sử dụng bất kỳ hình thức thương mại nào với thông tin cá nhân của bạn. Tất cả thông tin được thu thập chỉ được dùng trong nội bộ nhằm những mục đích trình bày ở mục (1).

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Beto sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân do người dùng website cung cấp trên các hệ thống quản lý nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình sử dụng website, đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi người dùng yêu cầu hủy bỏ thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ website Beto. Bạn có quyền yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ những thông tin đã cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, lưu trữ và quản lý tại: 

Email: contact@betodihoc.com

Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Beto có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên các thay đổi mới. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về hệ thống chính sách bảo mật này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email contact@betodihoc.com  để được hỗ trợ kịp thời.

Sửa đổi lần cuối vào tháng 9/2021